GradeStat logo

Gradacyjna Analiza Danych Grade Data Analysis


1. Na tej stronie każdy może pobrać demonstracyjną wersję programu GradeStat. W wersji demonstracyjnej brak jest możliwości zapisywania plików, można jednak poznać w praktyce metody gradacyjnej analizy danych i przetestować program. Warunkiem pobrania oprogramowania GradeStat jest zaakceptowanie warunków licencyjnych.

2. Program GradeStat dołączony jest do książki "Analiza danych medycznych i demograficznych przy użyciu programu GradeStat". Program nie jest wyposażony w pomoc elektroniczną ("help"), dlatego książka służy jako instrukcja do programu.

Osoby, które zakupiły książkę lub nieodpłatnie otrzymały ją od IPI PAN lub CZD w ramach promocji, mają prawo do otrzymania kodu rejestracyjnego, odblokowującego wszystkie funkcje programu GradeStat udostępnianego wraz z książką.

Osoby, które wypożyczą książkę wraz z dołączonym kompaktem w jakiejkolwiek bibliotece (egzemplarze obowiązkowe książki są tutaj) nie mają prawa do otrzymania kodu rejestracyjnego.

Zainstalowanie oprogramowania GradeStat wymaga zaakceptowania następujących warunków umowy licencyjnej:

1. Umowa zawierana jest między stronami: Instytutem Podstaw Informatyki PAN, zwanym dalej Licencjodawcą oraz użytkownikiem oprogramowania GradeStat, będącym osobą fizyczną lub prawną, zwanym dalej Licencjobiorcą.

2. Umowa zostaje zawarta poprzez akceptację warunków oraz zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania GradeStat.

3. Licencjobiorca otrzymuje od Licencjodawcy zezwolenie na zainstalowanie i uruchamianie jednej kopii oprogramowania GradeStat na jednym stanowisku komputerowym. Licencjobiorca nie jest uprawniony do wykorzystywania oprogramowania GradeStat dla celów komercyjnych. Poprzez cele komercyjne rozumie się bezpośrednie i pośrednie wykorzystywanie oprogramowania GradeStat dla potrzeb działalności zarobkowej.

4. Zabronione są:

Licencjobiorca zobowiązany jest do zachowania informacji o prawach autorskich na wszystkich kopiach oprogramowania. Udostępnianie w jakiejkolwiek formie kodów odblokowujących zaawansowane funkcje programu bez zgody Licencjodawcy bądź autora jest zabronione i będzie uważane za naruszenie niniejszej umowy.

5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z eksploatacji oprogramowania GradeStat, jak również nie udziela jakiejkolwiek rękojmi i gwarancji w zakresie wad oprogramowania GradeStat.

6. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę jej postanowień. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do użytkowania oprogramowania GradeStat na skutek rozwiązania niniejszej umowy lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, Licencjobiorca ma obowiązek zaprzestać użytkowania oprogramowania GradeStat i usunąć oprogramowanie GradeStat ze stanowisk komputerowych i nośników, na których zostało ono zainstalowane.

7.Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Sądem wybranym do ewentualnego rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

Zapraszamy do przysyłania pytań, uwag, opinii: